Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


538
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


74
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


13


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 81 - 90 z 169

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

U Žďárku další chráněné druhy

16.9.2009 Na lokalitě, kde CPI plánuje výstavbu logistického centra Žďárek (u Libouchce), byly zjištěny další zákonem chráněné druhy. Výstavbu může CPI zahájit jedině s podmínkou, že obdrží výjimku ze zákona. Pokud je známo o tyto výjimky CPI zatím nepožádalo.

Vzalo SED sponzorský dar?

16.9.2009 Bojovníci proti zrušení železniční trati 132 (Děčín - Jílové - Libouchec - Telnice ...) SED vzali - po dodhodě s CPI - zpět své odvolání proti územnímu rozhodnutí pro CPI Park Žďárek. Více o tom na stránkách
sed2008.blogspot.com/2008/08/aktivist-se…
Položili jsme SED (Sdružení za ekologickou dopravu) dotaz, zda od CPI přijali "sponzorský" dar a zatím čekáme na odpověď. Jakmile ji obdržíme, budeme o tom veřejnost informovat.

Přezkumné řízení na CPI Žďárek trvá!

16.7.2009 Odvolání proti usnesení Krajského úřadu, kterým mělo být zastaveno tzv. přezkumné řízení, bylo úspěšné. Podle odvolacího orgánu (jímž je MMR) nelze přezkumné řízení v tomto případě zastavit usnesením, nýbrž rozhodnutím, a tudíž trvá.
Přátelé přírody toho využili a podali na Krajský úřad podnět k prošetření vlivu záměru na krajinný ráz. Ten totiž nebyl podle jejich mínění posouzen a tudíž podle nich nebylo územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Libouchci platné a mělo by být zrušeno.
Zdá se, že Krajský úřad zatím všemožně vycházel vstříc investorovi, odmítl uznat majitele okolních nemovitostí za účastníky řízení a tvrdí, že k posouzení vlivu stavby na krajinný ráz stačí vyjádření úřadu, že jeho stanovisko, které se o krajinném rázu nijak nezmiňovalo, "bylo myšleno" i jako posouzení vlivu na krajinný ráz.
Kromě toho se Krajský úřad přiklonil k výkladu, že účastníkem (územního) řízení mohou být pouze majitelé nemovitostí nejdále 40 metrů od logisitického centra. (To má být jedním z největších ve Střední Evropě - má jít o 12 obřích hal, největší více než 500 metrů dlouhá, obklopených rozsáhlými parkovišti na celkové ploše 40 hektarů.)
Majitelé okolních nemovitostí proto podali na Krajský úřad žalobu, v níž se domáhají svého účastenství v řízení.
16. 7. 2009

Otevřený dopis náměstkovi krajské hejtmanky ve věci žaloby na KÚ

16.5.2009 Vážený pane náměstku,

rád bych s dovolením navázal na naše jednání mj. o tzv. CPI Parku Žďárek. Věřím, že Vás zaujme reakce na tvrzení Vámi podřízených úředníků Krajského úřadu (kteří se mj. scházejí na neformálních schůzkách se zástupci CPI mimo budovu Krajského úřadu).
Jistě je Vám známo, že na Krajský úřad byla podána žaloba k soudu kvůli tomu, že Krajský úřad neuznal majitele nemovitostí nacházejících se v blízkosti plánovaného logistického centra.

„Žalovaným (tedy Krajským úřadem) uváděný odkaz na územní plán je však .. zcela nerozhodný.
Umožnění využití území pro určitý účel nikterak neprejudikuje rozsah a charakter stavby (jednotlivých staveb), která na něm může vzniknout. Při pořizování územního plánu (jeho změny) nejsou známy konkrétní parametry budov, jež mohou být na území realizovány, a ani jejich konkrétní využití (neboť územní plán definuje způsob využití pouze obecně).
Teprve v územním řízení o umístění konkrétní stavby je tedy možné zjistit, jaké bude mít záměr vlivy na své okolí (jiné vlivy bude mít nákupní středisko, jiné kanceláře, jiné výrobní zřízení apod.), jaké bude mít nároky na dopravu (na dané ploše může být umístěna stavba, která si vyžádá např. obsluhu 10 nákladních aut denně, 100 nákladních aut denně, 1.000 nákladních aut denně apod.), zábor zeleně, jak bude začleněn do krajiny apod.
Není pravdivé tvrzení žalovaného (= Krajského úřadu), že změnou územního plánu již „bylo zároveň rozhodnuto o změně charakteru obce i nejbližšího okolí, rámcové dopravní zátěži i pohodě bydlení“! Kdyby tomu tak bylo, nemuselo by se územní řízení vůbec vést!“

Vážený pane náměstku,

v územním plánu Libouchce je území v „zóně“ Žďárek určeno k „lehké výrobě příměstského typu.“ (Necituji, uvádím z hlavy, jak si to pamatuji. Mimochodem na Obecním úřadě Libouchec část svého Územního plánu ztratili :o).

Tvrzení Vám podřízených úředníků, že logistické centrum pro půl republiky (a možná v ČR největší) odpovídá územnímu plánu, je podle nás nesprávné.
Opravdu lze za lehkou výrobu příměstského typu v přízemních budovách (jak stanoví Územní plán) pokládat oplocený areál o 40 hektarech s 12 halami vysokými 12 m a o rozměrech až 513 × 152 metrů s třísměnným provozem (včetně víkendů a nocí), kam má zajíždět až 1.500 kamiónů denně (plus stovky osobních)?

Domnívám se, že záměr je v rozporu s územním plánem a že tvrzení Vám podřízených úředníků o tom, že se „vše rozhodlo při schvalování územního plánu,“ neodpovídá vůbec pravdě. Musím se Vám přiznat, že jsem poněkud v šoku z názorů, které na Krajském úřadě úředníci na územní plánování a územní řízení zastávají.
Navíc bych se vsadil, že při schvalování (změny) Územního plánu se všem slibovalo, že „nic se neděje“ a že teprve v územním řízení se vše konkretizuje a žadatel bude muset vyhovět řadě přísných podmínek. (Chacha. Běžná taktika úředníků, jak obelstít občany.)

Vážený pane náměstku,

těším se na Vaši odpověď a tento můj dopis, prosím, pokládejte za otevřený.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
www.prateleprirody.cz

Adresát:
Mgr. Arno Fišera
Náměstek hejtmanky Ústeckého kraje pro ŽP a ÚP
Krajský úřad Ústeckého kraje

Na vědomí:
Média
Signatáři petice proti „zónám“ v Podkrušnohoří
Obyvatelé Libouchce a Velkého Chvojna
Členové společnosti Přátelé přírody, o.p.s.

Krajský úřad dal za pravdu tvrzení CPI, že Park Žďárek bude mít vliv max. do 40 metrů

11.5.2009 Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavbu CPI Park Žďárek. Respektive označil tato odvolání za nepřípustná.

Zdůvodnil to tím, že podle studií investora (!) logistický park o rozloze 40 hektarů s 12 obřími halami a nepřetržitým provozem 24 hodin denně 350 dní v roce, do něhož má zajíždět až 1.500 kamiónů denně, nemá mít vliv dále než 40 metrů!

Majitelé dotčených nemovitostí (některé vzdálené 41 metrů) ovšem ve svých odvoláních namítali, že jim nebylo - v rozporu se zákonem - sděleno, že územní řízení probíhá a proto se nemohli se studiemi vůbec seznámit!

Oznámení o zahájení územního řízení totiž neviselo na místě plánovaného staveniště, jak přikazuje zákon, ani ve Žďárku na úřední desce. Krajský úřad uznal za zveřejnění nedatovaný snímek interiéru restaurace ve Žďárku pořízený investorem, podle něhož mělo oznámení viset uvnitř této restaurace!

Přátelé přírody, o.p.s. pokládají toto rozhodnutí Krajského úřadu za chybné a svou vstřícností k investorovi skandální.

V Ústí nad Labem, 16. 10. 2008

Žádost o opravu nepravdivého výroku J. Foldyny v MF Dnes

11.5.2009 Jan Veselý
vedoucí sč. redakce MF Dnes
Ústí nad Labem

Dobrý den,

úterní MF Dnes otiskla nepravdivý výrok, který poškozuje naši obecně prospěšnou společnost. Šlo o citaci p. Fodyny, kterou bych rád uvedl na pravou míru.

Prosím Vás tedy o možnost krátce se k ní vyjádřit.

1) Naše o.p.s. nedostává žádné státní dotace (granty poskytují nadace, nikoli stát, což by mohl kandidát na hejtmana vědět).

2) Přátelé přírody se dálnicí D8 nezabývají již desátý rok. S výjimkou petice za tunel Kubačka na jaře roku 2005 (tedy před více než 3 lety). Sběrem podpisů ovšem nelze žádnou stavbu nijak zpozdit.

Věřím, že naši reakci MF Dnes otiskne co nejdříve.

Děkuji

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
Ústí nad Labem
www.Prateleprirody.cz

16. 10. 2008

Pane starosto, máme v této věci silný mandát - na rozdíl od Vás

11.5.2009 Pane starosto,

děkuji Vám za Vaši odpověď.

Nebudu reagovat na všechna Vaše obvinění. Aspoň jednu věc bych ale uvedl na pravou míru.

Územní plán Libouchce a Velkého Chvojna neschvalovali Přátelé přírody, nýbrž zastupitelstva obou obcí. Přátelé přírody se někdy v roce 1998 pouze vyjadřovali k dobývacímu prostoru Libouchec na vrchu Strážiště (Klobouk).

Záměr na logistický "park" CPI je možný jen proto, že 2/3 tohoto záměru má ležet v průmyslové zóně, pro níž jste Vy zvedl ruku na zastupitelstvu Velkého Chvojna. Změnu Územního plánu jste Vy a Vámi vedený úřad a zastupitelstvo připravili, jak jste sám na přiznal, na žádost a za peníze pana Trněného (pokud si nepamatujete, sedí v radách CPI). A to v letech 2003 až 2005.

Vy tedy nesete hlavní odpovědnost a nechápu, proč se ji nyní snažíte zbavit. Resp. to chápu. A opět Vám nabízím pomoc při hledání řešení.

Je mi líto, že představitel obce nechápe roli obecně prospěšné společnosti. Naše o.p.s. funguje jako služba veřejnosti. Občané Velkého Chvojna (a je jich více, než kolik Vám dalo hlas při volbách do zastupitelstva, pane starosto, máme v této věci tedy dosti silný mandát - na rozdíl od Vás) si u nás "objednali" určitou službu a tu my jim poskytujeme.

Byl bych potěšen, kdybyste si i Vy řídil vůlí většiny občanů své obce. Věřte, že moci se dívat lidem do očí s čistým svědomím je věc k nezaplacení.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
Ústí nad Labem

P. S. Asi Vaší logice nepochopitelné, ale nevedu kampaň kvůli své kandidatuře, ale kandiduji, abych pomohl kampani. Nesuďte druhé podle sebe, ne všichni dělají vše jen ze zištných pohnutek.


Na vědomí:
občané Velkého Chvojna a Libouchce
členové o.p.s. Přátelé přírody
signatáři petice Za zachování volné krajiny

Otevřená odpověď na otevřený dopis pana Páleníka, Přátelé přírody, o.p.s.

11.5.2009 Otevřená odpověď na otevřený dopis pana Páleníka, Přátelé přírody,
o.p.s. a články OS Chvojensko.

Požadavek pana Páleníka změnit územní plán a vyřadit schválené území
pro průmyslovou zónu z tohoto plánu zastupitelstvo ve svém hlasování
odmítlo. Pokud pan Páleník myslel vážně nabídku spolupráce, měl jednat
se zastupitelstvem obce o způsobu a obsahu otázky, kterou je potřeba
položit občanům tak, aby petiční akce měla vypovídající hodnotu. Sám
přiznává, že jde o nátlakovou akci a každý kdo s ním nebude souhlasit
prý bude pod velkým tlakem. Zastupitelstvo má svou odpovědnost ke své
obci a nemůže dát na pochybné rady někoho, kdo žádnou odpovědnost za
obec nemá. Pan Páleník kandiduje do zastupitelstva kraje a využívá
manipulace s občany ke svému zviditelnění. Co však nemůže zmanipulovat
je fakt, že v roce 1998 a 1999 věděl o projednávání územního plánu.
Napsal vyjádření za o.p.s. Přátelé přírody a zúčastnil se jeho veřejného
projednání. Přátelé přírody o.p.s nemohou namítat, že neměli informace o
tom co se schvaluje.
Průmyslová zóna nikomu nevadila. Podle jeho písemného vyjádření to mohu
doložit.. Něco obdobného se objevuje i v článcích OS Chvojensko, kde
předsedkyně OS kritizuje schválení rozšíření zóny na katastr Velkého
Chvojna, poskytování informací občanům, práci zastupitelstva při
schvalování změny územního plánu. Přitom sama v době veřejného
projednávání dokumentace územního plánu zastávala funkci místostarostky
a později starostky. Nereagovala na obsah územního plánu stejně, jako
pan Páleník i když se zóna bezprostředně dotkla Žďáru a jeho okolí.
Svá tvrzení opírám o dokumentaci územního plánu a jednání
zastupitelstva obce. Souhlasím s nadpisem článku, který zveřejnila na
stránkách OS Chvojensko, cituji „ Územní plán není cár papíru“. Tím by
se měla řídit ona i pan PáleníkVáclav Svoboda
starosta
(Velkého Chvojna - pozn. PP)

Petiční archy ke stažení

11.5.2009 Petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice je nyní nově ke stažení (a tisku) v rubrice Soubory ke stažení (Na této adrese: www.prateleprirody.cz/kestazeni )

Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti ÚR CPI Žďárek

11.5.2009 Na stránky jsme umístili stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti územnímu rozhodnutí pro CPI Žďárek. Doporučujeme, je velmi poučné. Naleznete jej v rubrice Soubory ke stažení nebo na této adrese:
www.prateleprirody.cz/files/Stanovisko_S…
24. 9. 2008

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign