Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


588
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


81
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


18


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Lži a demagogie o jezech > Dopis vedení firmy SKANSKA ve věci VD Přelouč
7.2.2007

Ve věci vodního díla Přelouč 


Vážený pán
Sveker Martin-Löf
předseda správní rady
SKANSKA AB
Rasundavagen 2
SE-169 83 Solna
Švédsko


V Táboře dne 30.1. 2007


Vážený pane,

    z tiskové zprávy Skanska AB ze dne 11. ledna 2007 vyplývá, že dceřiná společnost Vaší firmy v České republice získala veřejnou zakázku na výstavbu plavebního kanálu na řece Labi u Přelouče.

    Jsme si vědomi závazků, které Vaše společnost přijala a uplatňuje na poli ochrany životního prostředí. SKANSKA AB je členem Global Compact, mezinárodní iniciativy založené OSN, jejímž cílem je nastartovat spolupráci mezi nadnárodními společnostmi, OSN, odbory a dalšími prvky občanské společnosti za účelem prosazování univerzálně platných principů ochrany životního prostředí a sociálně odpovědného chování. SKANSKA AB rovněž v minulosti veřejně deklarovala svou snahu získat v celosvětovém měřítku vedoucí postavení mezi stavebními společnostmi,  co se týče odpovědného přístupu k minimalizaci dopadů na životní prostředí. Rovněž považujeme za vhodné odkázat na Etický kodex Vaší společnosti, v němž se uvádí, že:

    „SKANSKA je společností s dlouhou historií a je si vědoma svých závazků, zahrnujících odpovědnost vůči životnímu prostředí států a komunit, kde působí.

    Jsme odhodláni pracovat na prevenci a minimalizaci dopadů na životní prostředí a chránit přírodní zdroje.

    Dopředu zvažujeme, jak naše práce ovlivní životní prostředí a stavíme naše rozhodnutí v tomto ohledu na relevantních faktech.“

    Tyto závazky Vaší společnosti se vztahují i na Českou republiku, kde úzce spolupracujete například s nadací Partnerství  a podporujete její program „Strom života“. SKANSKA CZ ve své internetové prezentaci mj. uvádí, že:

    „Péče o životní prostředí, která je tradičně prioritou celého koncernu Skanska je samozřejmě i prioritou všech subjektů skupiny Skanska v České a Slovenské republice.“

    V této souvislosti je třeba připomenout i Směrnici OECD pro nadnárodní společnosti, která se vztahuje i na Vaši společnost. V článku V. této směrnice se podnikům ukládá brát v rámci předpisů dané země náležitý ohled na potřebu ochrany životního prostředí a provádět svou činnost způsobem, který přispívá k cílům trvale udržitelného rozvoje.

    Rádi bychom tedy využili této příležitosti, abychom Vás informovali o rizicích, které jsou spojeny s realizací projektu plavebního kanálu na Labi u Přelouče:

■ Z odborných materiálů, zpracovaných v souvislosti s procesem EIA (Environmental Impact Assesment) vyplývá, že stavbou kanálu budou zlikvidována stanoviště nejvzácnějších druhů, které se v lokalitě vyskytují. Jedná se zároveň o druhy chráněné na základě Směrnice o stanovištích (92/43/EC), z nichž jeden je uveden v příloze č. IV směrnice mezi druhy, které vyžadují přísnou  ochranu.

■ Lokalita Slavíkových ostrovů je pro svou biologickou hodnotu uvedena v Nevládním návrhu doplnění evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v České republice.

■ Povolení Ministerstva životního prostředí ČR k zásahu do stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin bylo v únoru 2006 zrušeno českým soudem na základě žaloby NGOs. Dosud nebylo znovu vydáno, takže nelze očekávat ani rychlé zahájení stavby plavebního kanálu.

■ Žalobami nevládních organizací jsou napadena další dvě povolení ke stavbě plavebního kanálu. Jedním z hlavních argumentů je zcela chybně a nedostatečně provedené hodnocení EIA, v němž nebyly seriozně posuzovány varianty stavby, které by se vyhnuly biocentru Slavíkovy ostrovy.

■ Projekt výstavby plavebního kanálu je předmětem zájmu Evropské komise, neboť proti němu byla v květnu 2004 nevládními organizacemi podána stížnost pro porušení práva EU.

■ Právní procesy, směřující k povolení stavby jsou nyní zablokovány v důsledku mnoha dalších právních a faktických chyb, kterých se české úřady dopustily, a které jsou předmětem námitek nevládních organizací.

    Stavba plavebního kanálu u Přelouče znamená porušení právních předpisů v oblasti ochrany přírody na úrovni ČR i EU. Případná účast společnosti Skanska na této stavbě by byla českou i evropskou ekologickou veřejností vnímána jako rozpor s Vámi deklarovaným zájmem být společností přátelskou k životnímu prostředí a přírodě a setkala by se s její negativní reakcí.

    Jak se uvádí ve Vašem Etickém kodexu: „SKANSKA se neangažuje v aktivitách, které představují neakceptovatelné společenské a environmentální riziko.“ Na základě toho bychom Vás rádi touto cestou požádali o přehodnocení Vaší účasti v tomto projektu. Nevěříme tomu, že účast v tomto projektu je  v zájmu společnosti SKANSKA.

    Vzhledem k závažnosti popisované problematiky považujte prosím tento dopis za otevřený pro sdělovací prostředky.


S pozdravem
Pavel Doucha
Ekologický právní servis
Převrátilská 330
390 01 Tábor


Tento dopis podporují následující nevládní neziskové organizace:
 
1. AMETYST, Tomáš Pruner
2. Arnika, Kateřina Hlavatá
3. Ateliér pro životního prostředí, Petr Kužvart
4. Beskydčan o. s., Šárka Košťálová
5. CALLA " Sdružení pro záchranu životního prostředí, Vladimír Molek
6. CEE Bankwatch Network CR, Pavel Přibyl
7. Centrum pro dopravu a energetiku, Klára Sutlovičová
8. Český a Slovenský dopravní klub, Martin Robeš
9. Děti Země, Miroslav Patrik
10. Dopravní federace NNO, Michal Bernard
11. Hnutí Duha " Friends of the Earth CR, Vojtěch Kotecký
12. Justice & Environment, Nigel Robinson
13. NESEHNUTÍ Brno, Jiří Koželuh
14. Metropolitní region " sdružení ochránců přírody, Jaromír Bratka
15. Ochrana fauny, Pavel Křížek
16. Ochrana vod, Vladimír Burda
17. Oživení o. s., Lenka Petráková
18. Pražské matky, Michaela Valentová
19. Přátelé přírody o. p. s., Marian Páleník
20. Sojka o. s., Aleš Kovář
21. Společnost přátel města Duchcova, Věra Bartošková
22. Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, Petr Skála
23. Svoboda zvířat Hradec Králové, Michael Kousal
24. Unie pro řeku Moravu, Michal Krejčí
25. Ústav pro ekopolitiku, Tomáš Gremlica
26. WISE Brno, Jan Beránek
27. Zdravá cesta, Martin Malý
28. Zelený kruh, Miloslava Stejskalová
29. ZO ČSOP Veronica, Antonín Buček

Na vědomí:
Ing. Zdeněk Burda, předseda představenstva a generální ředitel SKANSKA CZ, a. s.
Suart E. Graham, prezident SKANSKA AB
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2021 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign