Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


544
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


75
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


14


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Krátké zprávy > EIA na zónu v Českém středohoří znovu vrácena

EIA na zónu v Českém středohoří znovu vrácena

3.7.2019 V červnu 2019 byla investorovi Krajským úřadem podruhé vrácena (již přepracovaná) dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na průmyslovou zónu v dosud volné zemědělské krajině v těsném sousedství Chráněné krajiné oblasti (CHKO) České středohoří u Rtyně nad Bílinou - Sezemic. Žadatel dostal uloženo přepracovat projekt a vypořádat se se všemi došlými připomínkami. Rozhodnutí KÚ jsme zveřejnili ZDE: prateleprirody.cz/files/Rtyne_vraceni_EI…Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 1 - 10 z 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

EIA na zónu v Českém středohoří znovu vrácena

3.7.2019 V červnu 2019 byla investorovi Krajským úřadem podruhé vrácena (již přepracovaná) dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na průmyslovou zónu v dosud volné zemědělské krajině v těsném sousedství Chráněné krajiné oblasti (CHKO) České středohoří u Rtyně nad Bílinou - Sezemic. Žadatel dostal uloženo přepracovat projekt a vypořádat se se všemi došlými připomínkami. Rozhodnutí KÚ jsme zveřejnili ZDE: prateleprirody.cz/files/Rtyne_vraceni_EI…

Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k výstavbě plavebních stupňů na Labi

13.2.2019 Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k výstavbě plavebních stupňů na Labi

Své odmítavé stanovisko k výstavbě plavebního stupně Děčín (PSD) zveřejnila Komise pro životní prostředí AVČR poměrně nedávno a to v dubnu 2016. V něm konstatovala, že snahy o výstavbu PSD jsou problematické z ekonomického i environmentálního hlediska. Z ekonomického hlediska ohrožuje vklad veřejných prostředků do tohoto projektu jejich velmi pravděpodobná nenávratnost, z ekologického hlediska pak hrozí znásobení společenských škod nevratným poškozením dotčených jedinečných pobřežních ekosystémů Labe, jejichž zničení nelze na území ČR nijak ekologicky kompenzovat.

Tyto a další argumenty zazněly i na semináři, který Komise pro životní prostředí AVČR uspořádala dne 25. 10. 2018 pod názvem Výstavba plavebních stupňů na Labi (PSD a Přelouč). Na tomto semináři prezentovali své argumenty jak zastánci jejich výstavby, tak odpůrci, kteří v jejich realizaci vidí prosazování partikulárních ekonomických zájmů a další poškozování zvláště chráněného životního prostředí, včetně lokalit, které jsou či mají být součástí evropské sítě Natura 2000.

Jako reakce na usnesení vlády č. 46 ze dne 17. 1. 2018, v němž vláda „rozhodla, že ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023 vč. opatření "Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" zahrnujícího návrh záměru „Plavební stupeň Děčín“, a na následné přímé zakotvení PSD a plavebního stupně Přelouč v novele zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, provedené zákonem č. 169/2018 Sb. (novela nabyla účinnosti k 31. 8. 2018) byl na semináři otevřen a diskutován také aktuální právní problém neoprávněné manipulace s kategorií veřejného zájmu.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud již dvakrát, vždy jednomyslně bez odlišného názoru vyslovil, že „deklarování veřejného zájmu v konkrétně určené věci zákonem, pokládá Ústavní soud za protiústavní“ (Svoboda P. Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy, Ekolist 6. 11. 2018), byl skupinou senátorů Parlamentu ČR dne 18. 10. 2018 podán k Ústavnímu soudu návrh na zrušení příslušných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., ve znění novely č. 169/2018 Sb., pro jejich protiústavnost a to včetně zrušení jeho přílohy (v níž jsou mezi infrastrukturními stavbami zahrnuty i PSD a plavební stupeň Přelouč).
Vláda ČR se chystá přijmout usnesení v němž chce schválit Koncepci vodní dopravy pro období do roku 2023, včetně vymezení obou plánovaných plavebních stupňů a při deklarování existence veřejného zájmu na nich. Tím by vláda:

1. de facto pominula stanovisko příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny, které konstatovalo nemožnost stanovení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle § 45i odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (jedná se o stanovisko Správy NP České Švýcarsko k žádosti o stanovení kompenzačních opatření ze dne 13. 11. 2018), a typicky úzce ekonomickým způsobem uvažování by tak tyto nekompenzovatelné škody přeměnila na nulu;

2. na základě závaznosti usnesení vlády pro podřízené orgány, by do budoucna nezákonně nahradila a předjímala správní uvážení orgánů příslušných k rozhodování v území včetně orgánů ochrany přírody, ohledně existence či neexistence naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, kteréžto posuzování náleží právě jim a má být součástí příslušného správního řízení;

3. při premiérem podepsaném vyloučení Koncepce vodní dopravy z mezirezortního připomínkového řízení by vyloučila veřejnost z projednání této Koncepce, čímž by porušila Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí v jejím čl. 6 a 7.
Proto Komise pro životní prostředí AV ČR opakuje svůj odbornými stanovisky podložený nesouhlas se záměrem výstavby plavebních stupňů na Labi, žádá vládu, aby respektovala právní rámce pro projednávání tak závažné věci, a hlásí se tímto svým stanoviskem k podpoře obsahu návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení a Přílohy zákona č. 416/2009 Sb.

Schváleno KŽP AV ČR v Praze dne 8. 2.2019

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda KŽP AV ČR

Ředitel společnosti Přátelé přírody, o.p.s. píše ministrovi ŽP

6.12.2018 22. listopadu 2018 se na ministra životního prostředí Richarda Brabce obrátil Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, o.p.s. tímto otevřeným dopisem (celý dopis ZDE: prateleprirody.cz/files/2018_11_22_PP_mz…


Vážený pan
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

Vážený pane ministře,
vítám (doufám, že stejně jako Vy) Stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko k žádosti o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023 na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica z 13. 11. 2018.
Je v souladu s tím, co tvrdíme déle než 20 let:
Labe v úseku Střekov – státní hranice je jedinečné a zaslouží si co nejpřísnější ochranu. Zájmy ochrany přírody musí dostat přednost před zájmy několika ekonomických subjektů.

Všichni víme, že „jezaři“ nyní budou ještě více naléhat na odvolání ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko, který výše uvedené stanovisko podepsal. Věřím, že tomuto tlaku neustoupíte a Ing. Bendu v jeho postojích podpoříte. Předem Vám za to děkuji.

Vážený pane ministře,
považujte, prosím, tento dopis za otevřený.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník, v. r.
ředitel společnosti
Přátelé přírody, o.p.s.

P. S. Připojuji se k dopisu, který přikládám.

Na vědomí:
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel SNP České Švýcarsko
2 000 členů společnosti Přátelé přírody, o.p.s.
17 000 signatářů petice proti jezům na Labi
veřejnost prostřednictví médií

Vláda maká na prosazení jezů stůj co stůj, poslala na EU Brabce

6.12.2018 Již týden po té, co Správa Národního parku vydala Rozhodnutí, že kompenzovat negativní vlivy Plavebního stupně Děčín nelze, vláda projednala a NESCHVÁLILA zprávu ministra ŽP o kompenzačních opatřeních.
Viz bod 22: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/v…
Zpráva o vyslání ministra ŽP "do Evropy" ZDE (Deník kupodivu neumožňuje k tomuto článku na rozdíl od všech ostatních diskusi)
www.ustecky.denik.cz/zpravy_region/brabe…

Plavební stupeň Děčín nelze v navrhované podobě postavit

6.12.2018 Příslušný státní orgán ochrany přírody vydal Stanovisko (k žádosti o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy), že kompenzační opatření pro Plavební stupeň Děčín nelze stanovit. Tuto stavbu plánovalo Ředitelství vodních cest ČR postavit v Evropsky významné lokalitě, kde toto není možné bez souhlasného stanoviska.
Stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko je k dispozici ZDE: prateleprirody.cz/files/MD_stanovisko_SN…
nebo ZDE: www.npcs.cz/sites/default/files/user_fil…
(Na snímku vizualizace trvalého zaplavení, které by způsobil Plavební stupeň Děčín, čímž by zlikvidoval evropsky významné štěrkopískové náplavy - na snímku pod vodou.)

Chystá, nebo nechystá se ministr Brabec odvolat ředitele Správy Národního parku kvůli jezu na Labi?

6.12.2018 Ministr ŽP Richard Brabec reaguje na dotaz, zda chce odvolat Pavla Bendu z funkce ředitele Správy Národního Parku kvůli jeho neochotě vydat souhlasné stanovisko k výstavbě jezu na Labi:
www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schu…

Vychází kniha o historii slavného časopisu Nika

16.10.2018 Autor knihy Ivan Makásek ke knize uvádí:
Časopis Nika vydávala od roku 1979 2. ZO Českého svazu ochránců přírody v Praze Taraxacum z vlastních prostředků. Schovávali před světem své skautské legitimace, ale měli zájem o ochranu přírody a krajiny, který 10 let naplňovali už ve Sboru ochrany přírody a posléze v TISu: akce Aqua, projekt Studánky, fotografické výstavy, přednášky, vyznačování rezervací, snahy o založení CHKO Brdy, atd. Z tohoto společenství dělných, nadšených a vzdělaných lidí, se kterými spolupracovala řada vědeckých odborníků, vzešla i Nika. Zapsal jsem zde postupný vznik a svou cestu s časopisem pro ochranu přírody a životního prostředí, jenž bývalý ministr tohoto resortu Josef Vavroušek rád nazýval naší „vlajkovou lodí ekologie“. Její zástupci byli v roce 1982 pozváni na konferenci nevládních organizací o životním prostředí do keňského Nairobi, v době ještě fungující Železné opony, a deset let později poctěni cenou Global 500, programu UNEP. V Čechách však byli pronásledováni cenzurou, StB a lidskou nepřejícností. Proto se Nika dožila jen 25 let. Na vině nebylo nějaké odcizení ekologii, nebo celkové vysílení redaktorů, či nedostatek jejich invence. Putování s Nikou totiž nebylo bez nebezpečí a vůbec snadné! O tom vypráví tato kniha.

Objednávka
Knihu o rozsahu 360 stran s množstvím černobílých i barevných fotografií, v pevné vazbě, je možné objednávat na internetové adrese: makasek.ivan@seznam.cz, nebo volejte: 222 960 492, mobil: 723 782 685. Cena publikace činí 390 Kč.
Kniha vychází koncem října.
Vyzvednout knihu pak bude možno na Nika pointu v antikvariátu NIKA, Sluneční nám. 11, v Praze 5 (u stanice Hůrka, trasy B metra). Termín návštěvy nutno upřesnit u vedoucí Marty Šulcové tel: 739 426 643, info@antikvariat-nika, cz. Knihu lze také zaslat na dobírku.

Andrej Babiš na hlubokém omylu

16.10.2018 Předseda vlády nedávno v odpovědi na interpelaci poslance Čižinského k labským jezům uvedl:
"Co se týká plavebního stupně Děčín, tak je to samozřejmě problém našich strojírenských firem, které dneska nejsou schopny, když vyvážejí nějaký velký technologický celek, se dostat po silnici nebo vlakem a je tam samozřejmě už dlouhodobě nějaká dohoda i ze strany Německa, že se to zrealizuje, ale z hlediska nějakých celkově ekologických, řekněme norem zatím to není nic konkrétního. A je lepší možná se zeptat pana ministra Brabce. "

Reakce PP:

1) Investičních celků se přepravuje naprosté minimum a je absurdní kvůli přepravě několika (desítek) kusů ročně utrácet ze státního rozpočtu desítky miliard korun na stavbu kontroverzních jezů.

2) Loď po Labi uveze cca 2 000 tun sypkých substrátů (štěrk, písek, uhlí apod.), investiční celky váží kolem 200 tun. Nadrozměrné náklady jsou relativně velmi lehké, lodě je přepravující nepotřebují větší hloubky. (Občas je dokonce třeba lodě s takovými náklady kvůli bezpečnosti plavby dodatečně zatížit!)

3) Přeprava nadrozměrných nákladů mívá naopak problém s podjezdnou výškou, tj. s podjezdy mostů. Vadí jim tedy spíše více vody než méně vody v řece.

4) Doprava nadrozměrných nákladů není urgentní a je-li v řece méně vody, lze přepravu o pár dní i týdnů odložit.

5) Pokud je v řece málo vody dlouhou dobu, lze situaci velmi snadno vyřešit tzv. vlnováním, kdy se upustí voda z nádrží ležících výše po proudu (například střekovské zdrže) a po této cca 1 km dlouhé vlně s dostatečnou hloubkou se loď s nadrozměrným nákladem nechá splout do místa určení. (Totéž platí pro čluny vyrobené například v děčínských loděnicích.)

6) Jelikož jsme členy EU, jsme současně také součástí tzv. Jednotného ekonomického prostoru, což v praxi znamená, že nadrozměrný náklad není nutno dopravovat do českého přístavu. Třeba z Brna do Vídně k Dunaji je to blíže než do Pardubic, z Ostravy to není o mnoho dál. Dunaj je navíc mnohem spolehlivější vodní cesta propojená jak se Severním, tak Černým mořem.

Budovat jezy kvůli přepravě investičních celků je naprostá absurdita.

7) Pokud jde o Německo, opak je pravdou toho, co tvrdil pan Babiš. Dohoda s Německem byla iniciována českou stranou, protože bez adekvátních úprav německého Labe ztrácí jezy na českém Labi smysl. V žádném případě není pravda, že bychom se zavázali jezy stavět a už vůbec neexistuje požadavek německé strany, abychom jezy stavěli.

Jak vidno, jezařům se bohužel podařilo dezinformovat dalšího předsedu vlády.

Dokumentace EIA na obří haly u Modlan vrácena!

16.10.2018 Záměr 32hektarového výrobního areálu v Českém středohoří u Rtyně nad Bílinou narazil. Na základě připomínek došlých na Krajský úřad byla investorovi dokumentace EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí) vrácena k přepracování.
Komentář PP:
Mezi připomínkami bije do očí diametrálně odlišný přístup ústeckého a teplického magistrátu. Zatímco magistrát města Ústí nad Labem vznáší řadu námitek zejména k vlivu na krajinný ráz, ten "Kuberův" vyjmenovává položku za položkou (odpady, voda, hluk atd.) a všechny uzavírá "nemáme námitek, nemáme námitek, nemáme námitek". Jak vidno, na tom, koho si občané (ne)zvolí do čela úřadu, opravdu hodně záleží. Kdyby bylo po Kuberovém, českou krajinu by pokryly plechové haly. Tak to dopadá, když ideologie zatemní mozek.

Nový záměr: 13 hektarů hal v Českém středohoří

16.10.2018 ZDE portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1028 se veřejnost může seznámit s dokumentací EIA na nový záměr 7 obřích hal místo dnešní volné krajiny Českého středohoří poblíž CHKO.

Výrobní a skladové haly mají vyrůst v dosud halami nedotčené krajině mezi obcemi Rtyně, Malhostice, Suché (Modlany), Velvěty a Sezemice.
Jen samotné haly mají mít celkovou plochu více než 13 hektarů. Kromě toho mají být zlikvidovány další více než 2 hektary dosud zemědělské půdy za účelem přeměny na parkoviště a komunikace. Celý areál má mít plochu více než 32 hektarů.

Investorem je firma CTP se sídlem v Humpolci.

Připomínkovat záměr je možné do 9. 5. 2018 - více ZDE www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_or…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign