Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Průmyslová zóna "sever" je tuKdyž se v roce 2008 v Libouchci projednávala žádost o změnu územního plánu, ačkoli se investor dušoval, že chce u Knínic postavit obchodní centrum (tzv. outlet) s parkovištěm, z těžko pochopitelných důvodů zde tehdejší zastupitelstvo obce "pro jistotu" zřídilo rovnou komerčně-industriální zónu.

V roce 2016 se investor vytasil se záměrem na ryze průmyslovou zónu. A to pod krycím názvem "Ústí nad Labem - sever".

Tento záměr je podle všeho v souladu s územním plánem obce, změněným na "objednávku" investora. Co na tom, že v současné době jde o volnou krajinu nepostiženou průmyslovými stavbami!?

Jak se dalo čekat, "argumentem" pro výstavbu více než 500 metrů dlouhé a 13 metrů vysoké haly je blízkost vědecko-technického parku Nupharo. Co na tom, že původní záměr na "kampus" bere pomalu ale jistě za své a prázdné haly jsou nabízeny prakticky k jakémukoli využití?


Drzé čelo - poplužní dvůr


V Oznámení pro tzv. zjišťovací řízení investor uvádí takovéto a další nehoráznosti:
"Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, jedná se o skladovou zónu." (Zvýraznění PP.)

O odstavec dál se ovšem dočteme, že:
"v území vznikl již park NUPHARO, který významně zasáhl do krajinného rázu"
Podle investora tedy 3× menší vědeckotechnický park zasáhl do krajinného rázu významně, kdežto jeho šestihektarová (!) hala do krajinného rázu nezasáhne vůbec.

Oznámení obsahuje "perly" na úrovni slohové práce žáka 2. ročníku střední školy. Například se zde uvádí:
"další záměry pak povedou k pozměnění charakteru krajiny v území.
Jedná se o území severně od Ústí nad Labem, kde je třeba dlouhodobě vybudovat pracovní zázemí jeho obyvatelům.
Samotný záměr vzniká podél dálnice ve vazbě na NUPHARO a dotváří tak liniový charakter průmyslové zástavby.
Díky jeho umístění mezi komunikacemi lze konstatovat, že krajinný ráz území bude dodržen."
Bravo! Hlavně zachovat "liniový charakter průmyslové zástavby" v dosud volné krajině!

Ještě větší objev činí autor Oznámení na straně 45:
"Krajinu nelze apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky přijatelné je členění typů krajin z hlediska jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci ČR a střední Evropy na:
Typ unikátní, který je potřeba chránit přísně ve všech aspektech,

typ význačný, který je potřeba chránit přísně ve všech zachovaných aspektech,

typ běžný, který je potřeba chránit alespoň v jedné reprezentativní lokalitě v ČRLokalitu a její okolí lze zařadit mezi běžné typy krajin, neboť nepatří mezi vyjmenované unikátní a význačné krajinné typy."
Autor si říká o Nobelovu cenu.

Autor Oznámení si nejspíš řekl, že když mu investor zaplatil, je třeba mu jít na ruku. Patrně se domnívá, že si nikdo nedá tu práci, aby si Oznámení přečetl a tak se řídil osvědčenou zásadou, že papír snese všechno. 

Lze očekávat, že příslušný úřad (Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP) vydá stanovisko, že krajinný ráz nebude nijak dotčen, MŽP jako vždy vyjme pozemky ze Zemědělského půdního fondu a Stavební úřad v Libouchci stavbu povolí, neboť je v souladu s územním plánem obce.

Společnou snahou investora a úřadů je vše vykonat pokud možno za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti. Podle nich by se veřejnost neměla podílet na rozhodování. Jak jinak si vysvětlit, že lhůta pro připomínky byla zvolena přes vánoční svátky a končí v pondělí 2. ledna 2017?  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({    google_ad_client: "ca-pub-5041103722875315",    enable_page_level_ads: true  });