Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


616
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


21


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Lži a demagogie o jezech > Poslanci diskutují o jezech na Labi
21.12.2011

Poslanci o labské vodní cestě


Bod jednání č. 140 Labská vodní cesta

Předsedající: Tady máme také usnesení výboru pro veřejnou správu č. 58 z 15. schůze tohoto výboru ze dne 6. října. A předseda výboru pro veřejnou správu poslanec Stanislav Polčák by nám k tomu také mohl říci něco na úvod.

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo, já budu skutečně velmi stručný. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 15. schůzi ze dne 6. října přijal usnesení, které se týká rozvoje Labské vodní cesty. Dovoluji si pouze upozornit, že toto usnesení bylo přijato napříč politickým spektrem skutečně odprava doleva a týká se rozvoje dopravních cest v České republice obecně.
Požádali jsme o součinnost tři ministerstva. Již jsme od každého z ministerstev obdrželi reakci. Jedná se rovněž o mezivládní vyjednávání, kdy v dané věci probíhá korespondence mezi českým premiérem a kancléřkou Spolkové republiky Německo.

V současné době je zejména problém s výstavbou plavebních stupňů Přelouč a Děčín, a to především s ohledem na to, že železniční trasa severozápadní, směr do Drážďan, je již na téměř 100 procentech své kapacity a zrovna rozvoj dopravní cesty vodní je podmíněn právě stavbou těchto stupňů, které se vlečou téměř dvě dekády. Z toho důvodu jsme si dovolili předložit návrh usnesení resp. usnesení výboru, které bych potom přednesl i v té otevřené rozpravě.

Usnesení výboru zní tak, že pokládá rozvoj vodních cest v České republice za strategickou příležitost z hlediska národohospodářského i regionálního rozvoje a vyslovuje proto podporu plavebních stupňů na Labi za splnění zákonných předpokladů s cílem dosáhnout plavebnosti, která odstraní současné znevýhodnění.

Jeví se, že by tento problém mohl souviset pouze s problémem několika krajů, tří, čtyř, není tomu tak. Tento rozvoj dopravních vodních cest právě Labské vodní cesty má zásadní vliv na rozvoj národohospodářský z hlediska celé České republiky. Návrh usnesení by potom pouze zněl tak, že bychom požádali vládu o souhrnnou zprávu o stavu realizace plavebních stupňů na Labi, a to do 30. 6. 2012.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do této rozpravy k Labské vodní cestě hlásí. Hlásí se pan poslanec Foldyna, který se zřejmě nemůže nepřihlásit, jak jsem pochopil. Ano, prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem všemi končetinami pro přijetí tohoto usnesení, neboť pan kolega tady přednesl zprávu a byla naprosto vyčerpávající. Je to ale již několikátá v těch dekádách takovéhoto odhodlání. Měly ho různé vlády včetně té sociálnědemokratické a prosím to, co máme, je nesjízdná Labská vodní cesta.

Jenom bych chtěl doplnit, že tady prostě jediným kamenem úrazu je stále stanovisko Ministerstva životního prostředí a jejich úředníků, kteří vypadají, že stále chodí do práce s baťůžky na zádech a čtou servery, které podporuje Spolek pro železniční dopravu financovaný německými drahami. Já se domnívám, že je prostě potřeba začít jednat a dotáhnout tuto záležitost do konce.

Labská vodní cesta v této chvíli má 26 plavebních stupňů. Kdybychom si převedli ad 2 mld., tak se podívejte, kolik naši předkové a my jsme v současnosti investovali do této vodní cesty, která je v této chvíli nesjízdná, nevyužitelná, protože od Přelouče do Střekova má Labská vodní cesta spád 4 promile, což je čtyři metry na sto kilometrů a ze Střekova na státní hranici 20 promile a vodní stupeň je pro nás prostě nutný. Já jsem rád, že jsem slyšel po dlouhé době slovo národohospodářský, protože ten pojem se z českého ekonomického přemýšlení vymýtil a pořád v tom někdo hledal nějakou lobby. Prosím betonová lobby přijde zkrátka. Toto zdymadlo je segmentové zdymadlo, kdy uprostřed Labe jsou tři, čtyři pilíře, na nichž je připoutaná segmentová deska, která se hydraulicky sklápí. To není Slapská přehrada, jak se vždycky někdo tady snaží budovat nějakou chiméru o betonové lobby.

Na sjízdnosti Labské vodní cesty závisí do jisté míry čeští zemědělci, protože dovozy krmných směsí jsou v řádech desítek až stovek tisíců tun sojových šrotů, vývozy ječmene a produktů českých zemědělců.
Produkce chemického průmyslu. Všechny velké německé chemičky stojí na Labi, aby si mohly levně přivézt amoniaky, apatity a všechny substráty, které k výrobě hnojiv a všeho dalšího potřebují. Naše chemičky stojí také na Labi - v Ústí, v Lovosicích, Neratovicích a na dalších. Já se domnívám, že je prostě naší povinností, abychom dokončili splavnost Labe, abychom spojili Českou republiku s přístavy na severozápad Evropy, abychom spojili Českou republiku s mořem. A domnívám se, že by vedle tohoto usnesení, které chci podpořit, jsme měli iniciovat, aby vláda udělala minimálně tříčlennou meziresortní komisi Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, do jehož gesce řeka patří, a tato meziresortní komise by dotáhla splavnost Labe v krátké chvíli do nějakého finále, protože multiplikační efekt vložených peněz do vodní cesty je strašně veliký. A já si myslím, že tady prostě trošičku v této době, v době krize, kdy čekáme, čím bychom měli hospodářství oživit, prostě příliš dlouho váháme.

Já jsem pro přijetí tohoto usnesení a myslím si, že bychom měli dobudování té cesty dále podporovat ještě víc a myslím si, že razantněji. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale ještě se hlásil o slovo ministr Dobeš. Hlásil se jako první a také mu musím dát prvnímu slovo, takže hned potom další. Prosím, pane ministře.

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš: Já děkuji za slovo. Co se týče problematiky vnitrozemské vodní dopravy a vůbec Labské cesty, tak to je téma, které je probíráno na Ministerstvu dopravy poměrně aktivně a poměrně často. Naposledy to bylo dnes na úrovni tripartity, kdy jednotliví rejdaři vystoupili právě s problematikou podpory rejdařů v době, kdy není možná splavnost Labe. V této věci je opravdu potřeba, aby byla zajištěna plavební hloubka 1,6 m po dobu 345 dní, která je potřeba pro samotné splavnění, ale v této věci je třeba zmínit věc, že opravdu je třeba zabývat se problematikou plavebního stupně Děčín, protože debata ohledně plavebního stupně Přelouč, respektive Přelouč 2, je bez Děčína opravdu méně než poloviční.

Takže v této věci my konáme. Je třeba k tomu doplnit, že to není jenom o finanční stránce, kde hledáme potenciální možnost řešení, která se nám ukazuje jako možná v následujícím období, 2014 až 2020, a to z toho důvodu, že se na základě aktivního jednání Ministerstva dopravy podařilo zařadit Labskou vodní cestu do Core sítě pro následující období, respektive do TEN-T sítě, což je velmi dobrý a pozitivní signál. V této věci, jak bylo zmíněno, probíhá i jednání s MŽP ohledně získání EIA. Tam je třeba zmínit problematiku Natury 2000, ale to je samozřejmě otázka na MŽP, nicméně, co se týče i financování, tam je možná spolupráce, protože na tomto plavebním stupni se počítá s výstavbou vodní elektrárny s dvěma kapalinovými turbínami, které by mohly samozřejmě i pomoci částečně s kofinancováním samotné stavby.

Takže my se tomuto tématu věnujeme. V tuhle chvíli i Ředitelství vodních cest připravuje strategii rozvoje vodní dopravy a do té doby se samozřejmě budeme zabývat i problematikou, jakým způsobem podpořit rejdařství a rejdaře samotné, protože samozřejmě do té doby, než samotná infrastruktura vznikne, je třeba, abychom také zajistili jistou míru životaschopnosti tohoto modu, tohoto odvětví, a to z toho důvodu, že pokud by se tak nestalo, tak by samotná infrastruktura nemohla být podpořena z evropských strukturálních fondů, a to z toho důvodu, že by nesplňovala cost benefits analýzu, protože by tam neměl kdo jezdit, takže bych jenom chtěl zmínit, že v této věci pracujeme.
Dneska to bylo na tripartitě a my budeme potom předkládat vládě i tisk ze strany Ministerstva dopravy.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Opálka byl další, kdo se hlásil o slovo do této rozpravy.

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, kolegyně, členové vlády, z procedurálního hlediska je to nezvyklý postup, když bez čísla tisku projednáváme usnesení výboru, ale na druhou stranu jsem rád, že pan kolega Polčák našel i jiné téma, než je boj proti KSČM, téma, které je prospěšné naší společnosti a myslím si, že když se podívá do IV. volebního období, tak zjistí, že za doby, kdy ministrem průmyslu byl kolega Urban, jsme tento problém hlasovali.
Chtěl bych připomenout těm, kteří zde byli, jak jsme byli masírováni ochránci životního prostředí a jak nakonec tento problém negativně pro národní hospodářství dopadl.

Nevím sice, které usnesení budeme hlasovat, protože když se podíváte na usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak se Poslanecké sněmovny týká pouze v arabská 1. bod A a bod B a v tomto bodě se o Labské cestě nehovoří. Je to jenom v nadpisu, o Labské cestě se hovoří až v bodu 2., a to jsou vnitřní usnesení výboru. Pan předkladatel nás v podstatě seznámil s tím, že navrhne zřejmě v podrobné rozpravě ještě jiné alternativní usnesení. Každopádně musím říci, že je to cesta podporyhodná, akorát si myslím, že se mohla vyřešit na K9 nebo na K3, případně na ústních či písemných interpelacích a nemusel být tomu věnován čas Poslanecké sněmovny. Ale pokud to má problém zviditelnit a zviditelnit pana kolegu, a bude to nakonec prosazeno, tak jsem ochoten i v takovém případě pro kladné usnesení hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Cempírek byl další, kdo se hlásil o slovo.

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý večer, já bych chtěl také podpořit tento návrh usnesení, protože Labská vodní cesta je pro nás důležitá a hlasujme pro ni. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vy také, pane poslanče? Taky pan poslanec Šulc.

Poslanec Jiří Šulc: Dámy a pánové, já nebudu zdržovat, mohl bych o tom mluvit asi hodinu. Já bych prosil hlasovat a ať se do diskuse hlásí jenom ten, kdo něčemu nerozumí nebo by to nepodpořil. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale otázka je, co hlasovat. Takže otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, co vlastně budeme hlasovat.

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, já nebudu tak osobní jako pan kolega Opálka a dovolím si předložit z důvodu úspory času pouze návrh usnesení. Do lavic vám byl rozdán sněmovní tisk, který číslo nemá, ale je usnesením výboru, byl přijat napříč politickým spektrem, samozřejmě i kolegy z KSČM. Věřím tomu, že toto usnesení, které já bych nyní přečetl, podpoří.

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna pokládá rozvoj vodních cest v České republice za strategickou příležitost z hlediska národohospodářského i regionálního rozvoje České republiky a žádá vládu České republiky o předložení souhrnné informace o stavu realizace plavebních stupňů na Labi (Děčín - Přelouč), a to do 30. 6.
2012.

Tolik tedy návrh usnesení. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže návrh usnesení jsme slyšeli. Nikdo další návrh nepředkládá, takže podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat ten návrh, který jsme tady slyšeli jako poslední.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení v té podobě, jak tady zaznělo, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 233, přihlášeno je 86 poslanců, pro hlasovalo 74, proti 0, takže to bylo přijato, labská vodní cesta prošla. (Potlesk.)

16. 12. 2011
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2022 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign