Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • Ostrov Přátel přírody na Labi • Plavební stupeň (jez) Děčín • DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe • Lodní doprava • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Ing. J. Kubec, CSc. o Plavebním stupni Děčín v časopise Vodní hospodářství 2018-03 • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > Plavební stupeň (jez) Děčín

Plavební stupeň (jez) Děčín


Otevřený dopis ministrovi ŽP Brabcovi (ANO) (2018_11_22_PP_mzp.pdf) Autor: PP
Popis: Ředitel společnosti Přátelé přírody, o.p.s. napsal 22. 11. 2018 ministrovi životního prostředí tento otevřený dopis.

Rozhovor pro Deník z 20. 11. 2018 (2018_11_20_Denik_rozhovor.pdf) Autor: Deník
Popis: 20. listopadu 2018 vyšel v Deníku rozhovor s ředitelem společnosti Přátelé přírody, o.p.s.

Rozhodnutí o nekompenzovatelnosti negativních vlivů Plavebního stupně Děčín (MD_stanovisko_SNPČŠ_kompenzační_opatření.pdf) Autor: SNP ČŠ
Popis: Stanovisko Správy Národní parku České Švycarsko k žádosti MD o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica

VZOR Vyjádření k návrhu Koncepce vodní dopravy a k posouzení vlivů na ŽP - K VYTIŠTĚNÍ (2017_01_SEA_KVD_MZP.doc) Autor: PP
Popis: Vyjádření k návrhu Koncepce vodní dopravy a k posouzení jejích vlivů na ŽP - SEA. Vyjádření a připomínky je třeba doručit na MŽP nejpozději do pondělí 30. 1. 2017 (tento den musí být doručeny, nikoli odeslány) a to písemně, příp. přes Datovou schránkou - nikoli e-mailem! (Lze je dodat i osobně na podatelnu MŽP.) / / Vzor si lze stáhnout, jakkoli upravit a vytisknout.

Vyhodnocení vlivů Koncepce VD na lokality NATURA 2000 - Mgr. Fialová (Fialova_Vyhodnoceni_vlivu_Koncepce_VD_na_ZP.pdf) Autor: MŽP
Popis: VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - posouzení vlivů koncepce na lokality NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992. Autorkou Mgr. M. Fialová

Vlivy Plavebního stupně Děčín apod. SEA Koncepce VD (Koncepce_vodni_dopravy_SEA_PSD_Fialova_Natura.pdf) Autor: MŽP
Popis: Vyhodnocení Koncepce vodní dopravy na životní prostředí (příloha). Tabulka: vlivy jednotlivých opatření (Plavebního stupně Děčín atd.).

Vyhodnocení vlivů Koncepce VD na ZCHÚ (Koncepce_vodni_dopravy_SEA_Fialova_Natura_priloha_1.pdf) Autor: MŽP
Popis: Příloha č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Vlivy jednotlivých staveb a opatření na Zvláště chráněná území.

Vrácení dokumentace EIA # 3 Plavebního stupně Děčín Autor: MŽP
Popis: 19. 9. 2016 vrátilo Ministerstvo životního prostředí - již potřetí (!) - dokumentaci vlivů stavby na životní prostředí (EIA) Plavebního stupně Děčín investorovi záměru, tj. Ředitelství vodních cest ČR k přepracování. Všechna vyjádření jsou ke stažení na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP102

Vyjádření k dokumentaci EIA PSD Oddělení MŽP DOIMZ Autor: MŽP
Popis: Vyjádření Oddělení druhové ochrany a IMZ MŽP k dokumentaci EIA Plavebního stupně Děčín, verze 2016.

Vyjádření k dokumentaci EIA PSD OOPK Autor: MŽP
Popis: Vyjádření Odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k dokumentaci EIA Plavebního stupně Děčín, verze 2016.

Vyjádření k dokumentaci EIA PSD AOPK Autor: MŽP
Popis: Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny k dokumentaci EIA Plavebního stupně Děčín, verze 2016.

K VYTIŠTĚNÍ - připomínky k Plavebnímu stupni Děčín (EIA) (K_TISKU_listek_PP_MZP_2016.pdf) Autor: PP
Popis: Připomínky (vzor) k dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA) jezu / plavebního stupně Děčín. Před tiskem doporučujeme nastavit: 1) Ve Vlastnostech a Vzhledu „2 strany na 1“. 2) „Přizpůsobit“ (jinak se dokument vytiskne v poloviční špatně čitelné velikosti). příp. ještě 3) v Pořadí obrazů "Vlevo či nahoru", aby byl text nahoře a adresa dole.

Vysvětlivky a komentář k vyjádření k dokumentaci EIA Plavebního stupně Děčín Autor: PP
Popis: Informační brožurka, oč jde, rozeslaná signatářům petice a členům naší o.p.s.

Rezignační dopis zpracovatele posudku Autor: MŽP
Popis: Rezignační dopis dr. Bajera vydalo MŽP až po roce obstrukcí. Kdo je dr. Bajer a proč je jeho rezignační dopis zajímavý? RNDr. Bajer byl 4 roky zpracovatelem posudku v procesu posuzování vlivu na ŽP (EIA) záměru Plavební stupeň Děčín. Dvakrát dokumentaci EIA vrátil, přežil několik ministrů ŽP, R. Brabce z ANO však již nevydýchal a roku 2014 na svou funkci rezignoval. Důvody, proč MŽP odmítalo vydat veřejnosti Bajerův rezignační dopis (a to i osobně ministr Brabec), posuďte sami.

Petice proti výstavbě jezů na Labi (PETICE_proti_vystavbe_jezu.pdf) Autor: PP
Popis: Petice Za zachování jedinečné přírody dolního Labe - proti výstavbě jezů v Děčíně - Prostředním Žlebu a Malém Březně. Koncem roku 2015 měla bezmála 18 000 signatářů; pomůžete, aby jich bylo 20 000?

ANO lístky ministrům Brabcovi (MŽP) a Ťokovi (MD) (ANO2listky_MZP_Brabec_MD_Tok.pdf) Autor: PP
Popis: Korespondenční lístky ve věci jezů na Labi adresované ministrovi ŽP Richardu Brabcovi a dopravy Danu Ťokovi (oba ANO). Prosím tiskněte stránku na jeden list 2× oboustranně a nemáte-li možnost tisknout na kladívkový papír, pošlete v obálce. Česká pošta nemusí doručit lístek lehčí než 2,5 g. Všem děkujeme! [2015]

O bezjezové variantě (MF DNES) Autor: MFDnes
Popis: 4. 8. 2014 vyšel v MF Dnes rozhovor s ředitelem o.p.s. Přátelé přírody Marianem Páleníkem o bezjezové variantě zlepšení plavebních podmínek na Labi mezi Střekovem a státní hranicí a o Plavebním stupni Děčín za 4 miliardy Kč, který prosazuje ŘVC. Scan článku.

Euro (nejen) o jezech na Labi Autor: Euro
Popis: "Co nalít do Labe pár tun betonu?" Článek, který vyšel v Euru.

Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013 - Aktualizace pro rok 2013 - část ŘVC. (Harmonogram_DI_2013_01_RVC.pdf) Autor: MD
Popis: Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013 - Aktualizace pro rok 2013 - část ŘVC. Za povšimnutí stojí přístav v Hluboké. Vrabci si štěbetají o nadstandardních vztazích asi nejmocnějšího člověka v ODS p. Dlouhého z Hluboké s šéfem ŘVC Skalickým.

Tisková zpráva ŘVC k vrácení dokumentace EIA na PSD (TZ_RVC_2012_05_31.doc) Autor: ŘVC
Popis: Ředitelství vodních cest ČR vydalo 31. 5. 2012 tiskovou zprávu, v níž reaguje na to, že mu byla již podruhé vrácena k dopracování dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA) Plavebního stupně Děčín, jak ŘVC první jez na Labi pojmenovalo. Posuďte sami, nakolik se lidé z ŘVC chovají jako státní úředníci, nebo aktivisté prosazující zájmy Českého plavebního a vodocestného sdružení - hlavní lobby prosazujcíí stavbu jezů na Labi a dalších děl.

Rozhodnutí MŽP o opětovném vrácení dokumentace EIA PSD (2_vraceni_dopl_EIA_PSD_RVC_MZP_2012_05.pdf) Autor: MŽP
Popis: 29. 5. 20012 vrátilo MŽP investorovi (ŘVC) k doplnění doplněnou dokumentaci vlivů na ŽP (EIA) Plavebního stupně Děčín (PSD), jak ŘVC označuje první labský jez. A to pro celou řadu nedosatků. Především ŘVC nesplnilo tzv. závěr zjišťovacího řízení, jímž mu MŽP uložilo posoudit další varianty zlepšení plavebních podmínek na Labi.

Dopis předsedy Sekce vodní dopravy s návrhem zvážit zastavení přípravy stavby labských jezů Autor: MD a SD
Popis: Rejdaři v r. 2011 navrhli ministrovi dopravy a vládě ČR variantu ušetřit cca 15 mld Kč útlumem rozvoje nákladní vodní dopravy. Mezi navrhovanámi opatřeními ke zvážení bylo mj. zrušení ŘVC, zastavení prací na přípravě labských jezů atd.

Dopis ministrovi ŽP ve věci jezu (Dopis_2005_11_24_MZP_zjistovaci_rizeni_ministr.pdf) Autor: PP
Popis: Přátelé přírody se v rámci zjišťovacího řízení obrátili na ministra ŽP.

Dopis kancléřky A. Merkelové premiéru P. Nečasovi (Dopis_Merkel_Necasovi_2011_06.pdf) Autor: Archiv PP
Popis: Dopis kancléřky A. Merkelové premiéru P. Nečasovi z 6. 6. 2011 ke zlepšení plavebních podmínek na německém Labi.

Smlouva na zpracování naturového posouzení pro Plavební stupeň Děčín (RVC_PSD_N2000_Zahradka.pdf) Autor: ŘVC
Popis: Smlouva na hodnocení vlivů záměru akce Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Zahrádkou. Ze smlouvy vyplývá, že předmětem smlouvy v hodnotě 1,450.000 Kč (bez DPH) je, že (citace): Hodnocení bude zaměřeno na KLADNÉ (zvýrazněno PP) projednání segmetu NATURA 2000...

Smlouva na zpracování dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín (RVC_PSD_EIA_Well_Consulting.pdf) Autor: ŘVC
Popis: Smlouva na zpracování dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Hodovským (resp. jeho firmou WELL Consulting s.r.o.). Ze smlouvy vyplývá, že p. Hodovský firmu WELL Consulting, s. r. o. založil 7. 7. 2008. Smlouvu v hodnotě 2,000.000 Kč uzavřel 6. 11. 2009.

Vše o jezech na Labi - souhrnný materiál (JEZYNKY_2006_12.pdf) Autor: M. Páleník
Popis: JEZYnky - Alternativy pro Labe: Vše o jezech na Labi z pohledu Přátel přírody. S názornou grafikou (plánky, mapkami a schématy). By-passy, jednosměrná plavební dráha, nízkoponorové lodě, slovníček pojmů atd. Vydáno 12. 12. 2006 (2,3 MB).

Pozvánka na besedu ŘVC o jezu na Labi 29. 11. 2006 (Pozvanka_Decin_29_11_2006_jezy.jpg) Autor: www
Popis: Stáhnout si můžete pozvánku na seminář pro veřejnost o jezu na Labi. Koná se ve středu 29. 11. 2006 od 18 hodin v zasedací místnosti děčínského magistrátu (ul. 28. října 1155/2). 75 kB

Vymývání mozků v Děčíně 22. 2. 2006 (Pozvanka_220206CZ.pdf) Autor: OHK DC
Popis: Za peníze EU se 22. 2. 2006 vymývaly mozky v Děčíně. Řečníci byli do jednoho vybráni výhradně ze zastánců výstavby jezu v Prostředním Žlebu (nově nazývaného Plavební stupeň Děčín), ačkoli má tento záměr řadu fundovaných odpůrců. Organizátor - Okresní hospodářská komora Děčín (její předseda je současně jednatelem s.r.o Česko-saské přístavy a je hmotně zainteresovaný na výstavbě jezu) tak v praxi předvedl, jak si představuje pluralitu názorů. Odpůrcům jezů byla dokonce odepřena účast i v hledišti - údajně již byla vyčerpána kapactia. Pro případ, kdyby ekoteroristé chtěli narušit poklidný průběh akce, zaplatili jsme jako daňoví poplatníci (EU) organizátorům i ochranku. Hodnocení PP: Těřko říci, zda šlo o pozůstatky minulé totality, nebo zárodky té příští.

Usnesení vlády ČR 2005-03 (Zpráva vláda 2005-03 C.jpg) Autor: Vláda ČR
Popis: Vláda ČR v březnu 2005 přijala usnesení ve věci výstavby jezů na Labi. Z důvodové zprávy vyplývá souhlas MŽP s výstavbou plavebního stupně Děčín.

Zpráva vlády ČR 2005-03 (Zpráva vláda 2005-03 B.jpg) Autor: Vláda ČR
Popis: Vláda ČR v březnu 2005 přijala usnesení ve věci výstavby jezů na Labi. Z důvodové zprávy vyplývá souhlas MŽP s výstavbou plavebního stupně Děčín.

Zpráva vlády ČR 2005-03 A (Zpráva vláda 2005-03 A.jpg) Autor: Vláda ČR
Popis: Vláda ČR v březnu 2005 přijala usnesení ve věci výstavby jezů na Labi. Z důvodové zprávy vyplývá souhlas MŽP s výstavbou plavebního stupně Děčín.

Závěr zjišťovacího řízení - Plavební stupeň Děčín (MZP102__zjistovaci.pdf) Autor: MŽP
Popis: 506 kB; formát PDF.

(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign